Reglement

Door je in te schrijven in onze bibliotheek, ga je akkoord met het bibliotheekreglement.

Hieronder lichten we de meest interessante artikels uit voor jou als bibliotheekgebruiker. Toch liever het volledige reglement raadplegen? Dat kan natuurlijk ook.

Artikels 5 - 11

Abonnementen

Alles over abonnementen, aantal materialen, termijnen, voorwaarden, ...

Artikel 4

Tarieven

Alles over het lidgeld, telaatgeld, beschadigde materialen, printen, ...

Artikel 19

Jouw privacy

Alles over jouw persoonsgegevens en hoe en waarom wij ze verwerken. Lees hier onze privacyverklaringen:

Bibliotheekwebsite
Bibliotheeksysteem

Contact

Vragen? Laat het weten!

Stuur ons jouw vragen, meldt fouten, misbruik, ...


 

Het bibliotheekreglement

Lees hieronder het volledige bibliotheekreglement

Artikel 1 - Toepassing

Dit reglement is van toepassing in bibliotheek De Kimpel Bilzen, Eikenlaan 23 in Bilzen, te bereiken via https://bilzen.bibliotheek.be - bibliotheek@bilzen.be - 089 51 95 06.

Artikel 2 - Toegankelijkheid

De bibliotheek is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar.

De openingstijden en sluitingsdagen van de bibliotheek worden vastgelegd door het directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen. Ze worden tijdig aan de bibliotheekgebruiker gecommuniceerd en zijn raadpleegbaar op de website van de stad Bilzen en op de website van de bibliotheek.

Openingstijden en sluitingsdagen: klik hier.

Artikel 3 - Dienstverlening

De collecties, de dienstverlening en belevingsactiviteiten van de bibliotheek worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van de gehele bevolking inzake ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning.

De bibliotheekgebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Voor het gebruik van de infrastructuur, het internet en de diensten van de bibliotheek volgt de bibliotheekgebruiker de richtlijnen van het personeel.

De catalogus van de bibliotheek en persoonlijke gegevens van de bibliotheekgebruiker zijn raadpleegbaar op het internet via de website van de bibliotheek.

Artikel 4 - Tarieven

De tarieven die gehanteerd worden in de bibliotheek, worden door de gemeenteraad van stad Bilzen vastgesteld in een contributie- en retributiereglement. Dit maakt integraal deel uit van dit bibliotheekreglement en wordt toegevoegd als bijlage. Het contributie- en retributiereglement is raadpleegbaar op de website van de stad Bilzen en op de website van de bibliotheek.

De stad Bilzen doet beroep op het AGB Stadsontwikkeling Bilzen voor het uitvoeren van de dienstverlening met betrekking tot de bibliotheek. De stad Bilzen wenst dat de tarieven, gehanteerd door het AGB Stadsontwikkeling Bilzen, sociaal verantwoord zijn.

Bibliotheek De Kimpel hanteert een nultolerantie inzake te betalen kosten. Bij openstaande kosten kunnen de bibliotheekdiensten niet gebruikt worden (uitlenen, verlengen, reserveren, internetcomputers…).

De kosten worden toegevoegd op de bibliotheekpas en kunnen via de betaalautomaat vereffend worden.

Contributie- en retributietarieven: klik hier.

Artikel 5 - Lidmaatschap

Een lidmaatschap is verkrijgbaar op vertoon van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning en is 12 maanden geldig vanaf de inschrijfdatum. Aan het lidmaatschap zijn contributietarieven verbonden. Bij inschrijving ontvangt men een bibliotheekpas.

Een minderjarige schrijft zich in onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd.

Het lidmaatschap geeft recht op het uitlenen en reserveren van materialen, het raadplegen van digitale informatie, het gebruik van de internetpc’s, kopieerapparaten, printers, scanners, wifi en andere apparaten die ter beschikking worden gesteld.

Het lidmaatschap is strikt persoonlijk, de bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn / haar lidkaart.

Veranderingen van contactgegevens zoals adres of mailadres deelt de bibliotheekgebruiker onmiddellijk mee.

Verlies of diefstal van de bibliotheekpas wordt onmiddellijk gemeld. Om misbruik te vermijden, wordt de bibliotheekpas onmiddellijk geblokkeerd. Bij verlies van de bibliotheekpas zonder melding aan de bibliotheek blijft de bibliotheekgebruiker verantwoordelijk voor eventueel misbruik. Bij verlies van de bibliotheekpas wordt tegen betaling een nieuwe bibliotheekpas afgeleverd.

In het kader van de leesbevorderingsopdracht van de bibliotheek zijn een aantal voorzieningen en diensten voorbehouden voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen.

Artikel 6 - Slim Netwerk

Bibliotheek De Kimpel Bilzen participeert aan het Slim Netwerk, een samenwerkingsverband tussen een aantal Limburgse bibliotheken. Dit houdt in dat bibliotheekgebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende bibliotheken recht hebben op gratis lidmaatschap in de andere deelnemende bibliotheken. Een overzicht van de deelnemende bibliotheken is raadpleegbaar op de website van de bibliotheek.

Artikel 7 - Uitlenen

Elke bibliotheekgebruiker kan tot 20 materialen uitlenen. Kinderen tot 12 jaar kunnen enkel jeugdmaterialen ontlenen. Tijdelijke of permanente afwijkingen op dit aantal zijn mogelijk voor specifieke deelcollecties.

Bepaalde materialen zoals dagbladen, de nieuwste tijdschriftennummers, e.a. zijn niet uitleenbaar en kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd.

Het ontlenen van alle materialen is kosteloos, er wordt geen leengeld gevraagd. Enkel voor materialen van de Kunstuitleen wordt een uitleentarief aangerekend om de kosten voor verzekering te dekken.

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen en moet deze controleren op beschadiging en volledigheid, alvorens de bibliotheek te verlaten. Bij twijfel verwittigt de bibliotheekgebruiker het personeel om te vermijden dat hij zelf aansprakelijk wordt gesteld.

De bibliotheekgebruiker is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. De uitleningen zijn persoonlijk, het geleende materiaal mag niet verder worden uitgeleend.

De bibliotheek is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan hardware of software van de bibliotheekgebruiker door gebruik van geleende materialen zoals cd’s, dvd’s of games.

Artikel 8 - Uitleentermijn

De uitleentermijn voor alle materialen bedraagt 28 dagen (4 weken), uitgezonderd materialen van Muziekwebleen (uitleentermijn van 3 weken) en materialen van de Kunstuitleen (uitleentermijn van 3 maanden).

Enkele dagen voor het verstrijken van de uitleentermijn ontvangt de bibliotheekgebruiker  automatisch een herinneringsmail (indien een e-mailadres werd doorgegeven). De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het al dan niet ontvangen van de e-mails.

Artikel 9 - Inleveren

Bibliotheek de Kimpel Bilzen werkt met zelfleen, dus ook zelf inleveren. Bibliotheekgebruikers kunnen de materialen die ze leenden, inleveren tijdens de openingsuren. Materialen inleveren doe je op eigen verantwoordelijkheid. Bij het niet correct inleveren blijft de bibliotheekgebruiker verantwoordelijk voor de geleende materialen.

Bibliotheek de Kimpel Bilzen beschikt ook over een inleverbus. Bibliotheekgebruiker kunnen de materialen die ze leenden in de bibliotheek op ieder moment van de dag (24 uur op 24, 7 dagen op 7) inleveren via deze bus, die zich aan de ingang van De Kimpel bevindt.

Materialen inleveren via de inleverbrievenbus doe je op eigen verantwoordelijkheid. Bij het niet correct werken van de inleverbus, bij onvolledige materialen of technische problemen, blijft de bibliotheekgebruiker verantwoordelijk voor de geleende materialen. Het is zijn verantwoordelijkheid om de bibliotheek via mail of bericht op de bibliotheekwebsite verwittigen van het niet (tijdig) kunnen inleveren van de geleende materialen.

Kijk steeds goed na of alle materialen volledig zijn. Onvolledige materialen worden niet ingenomen! De uitleentermijn van de materialen die je nog in je bezit hebt, wordt niet automatisch verlengd. Te betalen vergoedingen blijven openstaan totdat je ze tijdens een volgend bibliotheekbezoek vereffent.

Artikel 10 - Overschrijden uitleentermijn

Wie de leentermijn overschrijdt, betaalt een vergoeding per uitgeleend materiaal en per dag achterstand. Het retributiegeld gaat in op de dag na het verstrijken van de leentermijn. Bij betwisting van de inleverdatum zijn de gegevens van de uitleenadministratie beslissend. De bibliotheekgebruiker blijft geblokkeerd totdat hij alle openstaande kosten heeft betaald.

Eén week na het verlopen van de inlevertermijn start de aanmaningsprocedure. Je ontvangt maximaal 3 aanmaningen om de geleende werken terug te brengen.

 • De bibliotheek stuurt 7 dagen na het verstrijken van de leentermijn een aanmaningsmail.
 • Indien de bibliotheekgebruiker hierop niet reageert, stuurt de bibliotheek 14 dagen na de eerste maning een tweede aanmaningsmail.
 • Indien de bibliotheekgebruiker hierop niet reageert, stuurt de bibliotheek 14 dagen na de tweede maning een materiaalvergoedingsnota per brief. Hiervoor wordt de administratieve kost aangerekend

Indien de bibliotheekgebruiker ook hierop niet reageert, wordt het dossier overgemaakt aan de diensten van de stad Bilzen voor verdere opvolging conform artikel 177 van het decreet lokaal bestuur ter invordering van schuldvorderingen (aangetekende maning, deurwaardersprocedure…). De kostprijs van de uitgeleende materialen wordt volledig in rekening gebracht en boven op de boete worden administratiekosten aangerekend.

Artikel 11 - Verlengen

Verlengen van de uitleentermijn kan via de bibliotheekwebsite, in de bibliotheek of telefonisch. Telefonisch verlengen kan alleen worden gewaarborgd tijdens de openingstijden.

Verlengen kan maximaal twee keer, tegen de geldende uitleenvoorwaarden en op voorwaarde dat de materialen inmiddels niet gereserveerd werden door een andere bibliotheekgebruiker.

De bibliotheekgebruiker neemt zelf het initiatief voor de verlenging van de leentermijn van de materialen.

Artikel 12 - Beschadiging of verlies

De bibliotheekgebruiker dient zorg te dragen voor de geleende materialen. Voor beschadiging of verlies van materialen betaalt de bibliotheekgebruiker een vergoeding.

Indien een werk verschillende elementen bevat (verschillende cd’s, dvd’s, tekstboekjes of andere) en één of meer elementen beschadigd of verloren zijn, zal de bibliotheekgebruiker steeds het gehele werk vergoeden.

Voor materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt voor elk geval afzonderlijk een toeslag aangerekend waarbij de bibliothecaris de marktwaarde bepaalt.

Artikel 13 - Reserveren

Uitgeleende materialen kunnen via de bibliotheekwebsite, in de bibliotheek of telefonisch gereserveerd worden. Telefonisch reserveren kan alleen worden gewaarborgd tijdens de openingstijden.

Er kunnen gelijktijdig maximaal 3 materialen gereserveerd worden.

De bibliotheekgebruiker wordt verwittigd wanneer het gereserveerde materiaal ter beschikking ligt. Indien het gereserveerde materiaal na 14 dagen niet werd afgehaald, vervalt de reservatie.

Artikel 14 - IBL en Muziekwebleen

Materialen uit andere bibliotheken kan de bibliotheekgebruiker aanvragen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) of Muziekwebleen. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de bibliotheekgebruiker, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen.

Zodra het gevraagde item ter plaatste is, krijgt de bibliotheekgebruiker 7 kalenderdagen de tijd om het item af te halen. De uitleentermijn van deze materialen wordt door de versturende bibliotheek bepaald en dient te worden gerespecteerd daar een verlenging hier niet mogelijk is.

Artikel 15 - Kunstuitleen

De bibliotheek van Bilzen werkt met een Kunstuitleen, met werken van lokale kunstenaars die zo de kans krijgen hun kunstwerken op een laagdrempelige manier te presenteren aan een groot publiek. Alle volwassen bibliotheekleden kunnen kunst lenen.

Voor materialen van de Kunstuitleen bedraagt de uitleentermijn uitzonderlijk 3 maanden en wordt er uitzonderlijk een uitleentarief aangerekend om de kosten voor verzekering te dekken. Een omniumverzekering van de kunstwerken is dan ook inbegrepen.

Artikel 16 - Auteurswet

De bibliotheekgebruiker respecteert de bepalingen van de auteurswet. De volledige verantwoordelijkheid in verband met het gebruik van de bibliotheekmaterialen ligt bij de gebruiker.

Artikel 17 - Kopiëren en printen

Elk lid van de bibliotheek kan gebruik maken van het apparaat voor kopieën of (internet)prints.

Elk lid van de bibliotheek kan gebruik maken van de apparaten van het bib-lab (bijvoorbeeld de 3D-printer). Het gebruik van de apparaten is gratis maar materiaalkosten worden aangerekend. Enkel de materiaalsoorten geschikt voor deze apparaten zijn ter beschikking, instellingen mogen enkel door het bibliotheekpersoneel gewijzigd worden.

Voor kopieën en prints wordt een (materiaal)vergoeding aangerekend.

Artikel 18 - Internet en wifi

Internetcomputers zijn gratis beschikbaar tijdens de openingsuren van de bibliotheek voor elk lid van de bibliotheek, voor zover de infrastructuur dit toelaat.

De bibliotheek beschikt over wifi (draadloos internet). Alle bezoekers mogen gratis onbeperkt gebruik maken van dit draadloos netwerk tijdens de openingsuren van de bibliotheek.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van of het niet optimaal functioneren van internet.

Artikel 19 - Bescherming persoonlijke levenssfeer

Bibliotheek De Kimpel hecht groot belang aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en verwerkt de persoonsgegevens die haar verstrekt worden met de grootste zorg. Dit gebeurt volgens de transparantieplicht binnen de privacywetgeving en in het bijzonder de General Data Protection Regulation (GDPR). Het privacybeleid van de bibliotheek valt onder het algemeen gevoerde informatieveiligheidsbeleid van stad Bilzen en is raadpleegbaar op haar website.

Privacyverklaring bibliotheekwebsite
Privacyverklaring bibliotheeksysteem

Artikel 20 - Gedragscode

Elke bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet verstoord wordt. We verwachten dat iedere bezoeker zich houdt aan de vooropgestelde gedragscode:

 • Roken is verboden.
 • Eten is enkel toegestaan in een daarvoor voorziene ruimte (op het leesterras of in de foyer van De Kimpel).
 • Dieren worden niet toegelaten, met uitzondering van assistentiehonden.
 • In de leesruimte en de studeerplekken dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet verstoord wordt.
 • Bibliotheekcollecties worden met respect behandeld. Het invullen van puzzels, kruiswoordraadsels e.d. in de aanwezige dagbladen en tijdschriften is niet toegestaan.
 • Het meubilair wordt met respect behandeld en mag niet verplaatst worden.
 • De toiletten zijn vrij toegankelijk voor elke bibliotheekgebruiker op voorwaarde dat met respect wordt omgegaan met de voorzieningen.
 • Kinderen jonger dan 12 jaar worden begeleid door een volwassene. De begeleider is gedurende het volledige bibliotheekbezoek verantwoordelijk voor de kinderen. Er is geen kinderopvang voorzien in de bibliotheek.
 • Elke schade of vernieling die wordt vastgesteld, hetzij door een bibliotheekmedewerker of een andere bevoegde instantie, moet vergoed worden door de overtreder.

Wanneer de gedragsregels niet worden gerespecteerd, hebben bibliotheekmedewerkers te allen tijde het recht bibliotheekgebruikers aan te spreken en een verwittiging te geven. Bij aanhoudende overlast wordt de bibliotheekgebruiker de toegang tot de bibliotheek ontzegd voor de rest van de dag. In geval van ernstige overlast kan de bibliotheekgebruiker voor een langere periode de toegang tot de bibliotheek ontzegd worden. Bij dreigende wanordelijkheden kan de politie verwittigd worden.

De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke eigendommen van de bibliotheekgebruikers.

Artikel 21 - Onvoorziene gevallen

Alle onvoorziene gevallen worden geregeld door de bibliothecaris, en indien nodig door het directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen.

Het directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen kan op voorstel van de bibliothecaris het lidmaatschap tijdelijk of definitief intrekken en de toegang tot de bibliotheek ontzeggen wanneer de bibliotheekgebruiker zich niet schikt naar de bepalingen i.v.m. het gebruik van de bibliotheek. De betrokkene wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. Tegen deze beslissing is beroep mogelijk bij het directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen. In afwachting van de uitspraak in beroep blijft de beslissing van het directiecomité van het AGB Stadsontwikkeling Bilzen van kracht.

Artikel 22 - Bibliotheekreglement

Door zich in te schrijven in de bibliotheek, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. De bibliotheekgebruiker ontvangt een digitaal of papieren exemplaar bij inschrijving of op verzoek. Het reglement is steeds raadpleegbaar in de bibliotheek of op de website van de bibliotheek.

Dit bibliotheekreglement treedt in werking conform artikel 288 van het decreet over lokaal bestuur. Alle voorgaande bibliotheekreglementen, het bibliotheekreglement van 1 januari 2012 en het reglement kunstuitleen van 2 februari 2016, worden door dit reglement opgeheven.