Bibliotheekreglement

Artikel 1

Dit reglement is van toepassing in de bibliotheek van Bilzen en regelt wat volgt.

Artikel 2 - Toegankelijkheid

Bezoekers krijgen toegang tot de bibliotheek (inclusief leeszaal) op vertoon van hun bibliotheekkaart of badge. De collecties boeken, tijdschriften, audiovisuele materialen, elektronische informatiedragers en de dienstverlening en uitbreidingsactiviteiten van de bibliotheek, worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften van de gehele bevolking inzake ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning.

Artikel 3

Bibliotheek De Kimpel, Eikenlaan, Bilzen, is voor iedereen vrij toegankelijk op volgende dagen en uren: Maandag 10 u – 12 u 15 u – 17 u Dinsdag 10 u – 12 u 15 u – 19 u Woensdag 10 u – 19 u (’s middags doorlopend open) Donderdag 10 u – 12 u 15 u – 19 u Vrijdag 10 u – 12 u 15 u – 17 u Zaterdag 9 u – 12 u Zondag 9 u – 12 u Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus is de bibliotheek ’s zondags gesloten. De bibliotheek sluit op 1 januari (nieuwjaarsdag), 2 januari (namiddag), Paasdag en Paasmaandag, O.L.H.-Hemelvaart, vrijdag na O.L.H.- Hemelvaart, Pinksteren en pinkstermaandag, 1 mei (feest van de arbeid), 11 juli (feest van de Vlaamse Gemeenschap), 21 juli (nationale feestdag), 15 augustus (O.L.V.- Hemelvaart), 1 en 2 november (Allerheiligen en Allerzielen), 11 november (Wapenstilstand), 25 en 26 december (Kerstmis en tweede kerstdag). De bibliotheek sluit op zondag van de grote kermis en op de daaropvolgende woensdag in de namiddag. De bibliotheek is op kerstavond (24 december) en oudejaarsavond (31 december) gesloten vanaf 12.00 u en op eventuele brugdagen. U vindt de meest actuele informatie op www.bilzen.be. De Bibliotheek van Bilzen is vrij toegankelijk en de aanwezige materialen en informatiebronnen zijn vrij raadpleegbaar. De afdeling voor volwassenen is toegankelijk voor kinderen onder begeleiding van een volwassene.

Artikel 4 -Lidmaatschap

Elke bezoeker dient in het bezit te zijn van een geldige bibliotheekpas. Lidmaatschap is nodig voor het opvragen, reserveren en lenen van materialen en voor het raadplegen van digitale informatie en het internet. Het lidmaatschap is persoonlijk en telt voor 12 maanden. De lidmaatschapsbijdrage wordt slechts één keer geïnd per 12 maanden. Iedereen zal bij zijn eerste bezoek aan de bibliotheek worden ingeschreven op voorlegging van de identiteitskaart of wettelijke verblijfsvergunning. Bij inschrijving ontvangt men gratis een bibliotheekpas of badge. Minderjarigen die nog niet over een identiteitsbewijs beschikken, schrijven zich in op verzoek en onder de verantwoordelijkheid van een ouder of voogd. Adresveranderingen moeten onmiddellijk worden meegedeeld. Deze bibliotheekkaart of badge geeft de bezoeker recht op toegang tot de bibliotheek tijdens de openingsuren alsook het recht om boeken, tijdschriften, strips en audiovisuele materialen uit te lenen en gebruik te maken van het internet, alsook het recht om gebruik te maken van bepaalde andere diensten van de bibliotheek mits betaling van een bijkomende vergoeding. Iedere bezoeker die toegang wenst te krijgen tot de hoofdbibliotheek wordt bij zijn intreden in het gebouw geregistreerd. Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een dienstreglement. Bij verlies van de bibliotheekpas wordt tegen betaling een nieuwe bibliotheekpas afgeleverd. Bij verlies of diefstal van dit bibliotheekpasje dient de lener dit onmiddellijk mee te delen zodat deze bibliotheekpas geblokkeerd kan worden. Aan personen vanaf 26 jaar wordt bij de eerste uitlening of bij het eerste internetgebruik jaarlijkse een eigen bijdrage van € 5 gevraagd. Personen tot en met 25 jaar betalen geen bijdrage. Een duplicaat van het lenerspasje kost € 2,50.

Artikel 5 - Raadpleging

Alle aanwezige documenten en informatiebronnen zijn vrij te raadplegen. De richtlijnen van het personeel moeten daarbij worden opgevolgd. De bezoeker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel. De referentiewerken, de kranten en de meest recente tijdschriften kunnen enkel ter plaatse worden geraadpleegd. In de leesruimte dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studieatmosfeer niet verstoord wordt.

Artikel 6

De catalogus van de bibliotheek is ook raadpleegbaar op het internet via de website van het stadbestuur. Persoonlijke gegevens zijn raadpleegbaar via deze catalogus.

Artikel 7

Er gelden specifieke regels voor internetgebruikers in de bibliotheek. Voorwaarden en modaliteiten vallen onder het internetreglement van de bibliotheek.

Artikel 8 - Ontlening

Het ontlenen van alle materialen (boeken, luisterboeken, tijdschriften, cd's, cd-roms, dvd's, blu rays,…...) is kosteloos. Er wordt geen leengeld gevraagd. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende materialen. De uitleningen zijn persoonlijk; het geleende mag niet verder worden uitgeleend. Alvorens de bibliotheek te verlaten, kijkt de lener best de materialen na op beschadiging en volledigheid. Bij ontvangst van een beschadigd materiaal, dient de lener het personeel te verwittigen, om te vermijden dat de lener zelf aansprakelijk zou worden gesteld. De bibliotheek kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade aan de apparatuur van de lener door het weergeven van geleende audiovisuele materialen zoals dvd's, cd's en cd-rom's noch voor hardware- en software-problemen veroorzaakt bij de installatie en gebruik van de geleende cd-rom's of dvd's.

Artikel 9

Het aantal materialen dat tegelijkertijd op één lidmaatschapskaart ontleend kan worden, is beperkt tot 20 materialen.

Artikel 10

De uitleentermijn bedraagt 28 dagen voor alle documenten. Voor bepaalde categorieën van uitleenmaterialen kunnen afwijkende uitleentermijnen bepaald worden. De bibliothecaris bepaalt deze categorieën uitleenmaterialen. Wie de uitleentermijn overschrijdt, betaalt een bijkomende vergoeding per uitgeleend materiaal en per dag achterstand. De bijkomende vergoeding gaat in op de dag na het verstrijken van de uitleentermijn. De bijkomende vergoeding bedraagt per dag per materiaal € 0,10. Je ontvangt maximaal 4 aanmaningen om de geleende werken terug te brengen. De vierde aanmaning wordt aangetekend verzonden. Indien je na de vierde aanmaning geen gevolg geeft aan deze oproep dan kan je geen materialen meer lenen. De materialen worden teruggevorderd via gerechtelijke weg. Voor iedere verstuurde aanmaning wordt een administratieve kost aangerekend. De kosten vallen ten laste van de gebruiker en bedragen € 1 per aanmaningsbrief. Versturing van een aangetekende aanmaningsbrief kost € 7.

Artikel 11

Verlenging van de uitleentermijn kan maximaal 2 keer voor een periode van 28 dagen, tegen de geldende uitleenvoorwaarden, behalve wanneer de materialen door andere leners gereserveerd zijn. Telefonisch verlengen kan alleen gewaarborgd worden tijdens de openingstijden. De lener is zelf verantwoordelijk voor het verlengen van de uitleentermijn van zijn materialen.

Artikel 12 - Reservering

Uitgeleende materialen kunnen aan de balie, telefonisch of via internet gereserveerd worden. Telefonisch reserveren kan alleen worden gewaarborgd tijdens de openingstijden. Er kunnen gelijktijdig maximaal 3 materialen gereserveerd worden. De lener wordt verwittigd wanneer het gereserveerde materiaal ter beschikking ligt. Indien het gereserveerde materiaal na tien dagen niet werd afgehaald, vervalt de reservatie. Per reservatie wordt € 1 aangerekend.

Artikel 13

Materialen die niet tot de collectie van de bibliotheek behoren, kunnen via het interbibliothecair leenverkeer (IBL) worden aangevraagd in een andere bibliotheek. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de lener, ook bij het niet afhalen van de gevraagde materialen. Lenen bij andere openbare bibliotheken (IBL) in België kost € 3, bij een Belgische wetenschappelijke bibliotheek € 8. Bij IBL-aanvragen via een buitenlandse bibliotheek wordt de reële kostprijs in rekening gebracht.

Artikel 14 - Kopieën en Auteurswet

Elk lid van de bibliotheek kan gebruik maken van het fotokopieerapparaat. Tarieven voor kopieën: Kopieermachine € 0,10 per A4 zwart-wit € 0,20 per A3 zwart-wit € 0,50 per A4 kleurenkopie € 1 per A3 kleurenkopie Internetprints € 0,10 per print (A4)

Artikel 15

De lener moet de bepalingen van de auteurswet respecteren. De verantwoordelijkheid bij eventuele overtredingen valt volledig ten laste van de ontlener.

Artikel 16 - Verlies, beschadiging, diefstal

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken of materialen. Bij verlies of totale beschadiging moet hij de kostprijs van het werk of materiaal betalen, vermeerderd met een toeslag van 20 % voor administratiekosten. Voor werken of materialen die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt bovendien voor elk geval afzonderlijk een door de bibliothecaris te bepalen toeslag aangerekend. De bibliothecaris bepaalt de marktwaarde. Bij gedeeltelijke beschadiging van een werk of materiaal bepaalt de bibliothecaris het bedrag van de schadevergoeding. Kosten voor beschadiging of verlies van tekstboekje bedragen € 0,10 per pagina met een minimum van € 1,50; van dvd/blu ray/cd-rom/video-doosje € 2; van cd-doosje € 1; van barcode/chip € 1.

Artikel 17 - Leesbevordering, samenwerking en doelgroepenwerking

De bibliotheek heeft een opdracht wat betreft leesbevordering en samenwerking met onderwijs, andere diensten en verenigingen. In het kader van deze opdracht zijn een aantal faciliteiten voorzien voor specifieke doelgroepen. Hiertoe gelden specifieke regelingen. De informatie hierover is verkrijgbaar bij de bibliothecaris.

Artikel 18 - Bescherming persoonlijke levenssfeer

De wetgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer is van toepassing. De lener gaat akkoord met het gebruik van de door hem ter beschikking gestelde persoonlijke gegevens, in zoverre dit nodig is voor de werking van de bibliotheek. De lener kan deze gegevens inzien en zo nodig laten verbeteren. De bibliotheek zal deze gegevens die behoren tot de persoonlijke levenssfeer niet zonder toestemming van de lener meedelen aan derden.

Artikel 19 - Overlast

De bibliotheekgebruiker zorgt ervoor dat de sfeer in de bibliotheek niet wordt verstoord. In alle lokalen van de bibliotheek geldt het rookverbod. Dieren worden niet toegelaten in de bibliotheek. Er is geen kinderopvang voorzien in de bibliotheek. De bibliotheek is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.

Artikel 20

Uitsluiting van inschrijving, toegang en gebruik valt onder de bevoegdheid van het beheersorgaan van de bibliotheek, op voorstel van de bibliothecaris.

Artikel 21

Alle onvoorziene gevallen worden door de bibliothecaris geregeld.

Artikel 22 - Akkoord met het reglement

Door zich in te schrijven in de bibliotheek, verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement. De lener ontvangt een exemplaar bij inschrijving of op verzoek.

Artikel 23 -Inwerkingtreding reglement

Dit gebruikersreglement treedt in werking op 01.01.2012. Alle voorgaande gebruikersreglementen worden door dit reglement opgeheven.